Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2017
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2017

afbeelding oranje poppetjes met tekst ledenvergadering

Heemskerk, februari 2017

Geachte leden,

Hierbij wordt U uitgenodigd voor onze ledenvergadering, te houden op maandag  27 maart 2017 om
20.00 uur in zaal 3 (de kapel) van revalidatiecentrum Heliomare. (1e verdieping)

Agenda: 
1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring notulen van vergadering d.d. 20 maart 2016
Voor diegene die niet in het bezit zijn van de notulen liggen deze ter inzage bij alle
bestuursleden, maar liggen ook ter inzage in de zaal. U kunt deze desgewenst ook digitaal
opvragen bij onze secretaris via secretariaat@dekis.nl
3. Ingekomen stukken.
4. Voorlezing jaarverslag secretariaat.
5. Financieel overzicht K.I.S.
De zaal is vanaf 19.30 uur open, zodat u op u gemak het financiële overzicht kunt
bekijken.
Indien u wenst kunt u 1 week voor de vergadering het overzicht per pdf toegezonden
krijgen. U dient dan uw e-mail adres door te geven aan secretariaat@dekis.nl
6. Verslag kascommissie (Dhr. M. Kooijman en Dhr. R. Nan, met als reserve Mevr. J. Floris)
7. Verkiezing kascommissie 2018.
8. Begroting 2018.
9. Bestuursverkiezing: Aftredend  en verkiesbaar; Dhr. T. Bakker en Mevr. I. Bakker
Aftredend en niet verkiesbaar Mevr. G. vd. Eshof
Het bestuur stelt officieel aan de ALV mw. J. Runderkamp voor als nieuw bestuurslid.
10. Jaarlijkse verkiezing voorzitter: Het bestuur stelt mevr. J. Runderkamp voor als nieuwe voorzitter.
11. Bespreking zwemmen.
12. Bespreking badminton.
13. Wat er verder ter tafel komt/ Rondvraag.
14. Sluiting.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te komen, wilt u dit dan even aan het secretariaat doorgeven.

 

50pluszwemmenUw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!