PRIVCACYBELEID van de Kennemer Invaliden Sportclub –KIS-

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Kennemer Invaliden Sportclub -KIS-, nummer Kamer van Koophandel: 40594787 (hierna: “KIS”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van de KIS, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de KIS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en de bescherming daarvan is:
de Kennemer Invaliden Sportvereniging –KIS- , statutair gevestigd te Beverwijk.

De secretaris als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is bereikbaar via secretariaat@dekis.nl  of telefoon 0251-25 47 14  of Engelandstraat 76, 1966NJ Heemskerk.

2. Welke gegevens verwerkt de KIS en voor welk doel
2.1 Persoonsgegevens van leden
2.1.1     In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
d) Telefonnummer
e) emailadres
f)  IBAN-nummer
g) geboortedatum
h) geslacht
i) keuze van sport activiteit
j) indien van toepassing: functie(s) als vrijwilliger
k) In aanvulling op voorgaande mag je, optioneel, de volgende persoonsgegevens invullen:
informatie met betrekking tot je handicap, waaronder medicatie,  wie te waarschuwen bij nood en informatie van je huisarts.

2.1.2  De organisatie verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer,  e-mailadres en keuze van sport uur wordt gebruikt voor het contact met de KIS, het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 2. je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie aangaande KIS de in het kader van het lidmaatschap door de KIS georganiseerde sport uren, bijeenkomsten, activiteiten en enquêtes;
 3. je naam en IBAN-nummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen (alleen bij INCASSO machtiging);
 4. KIS kan - altijd in samenspraak en na toestemming daartoe - de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van de KIS, met als doel om leden te informeren over vrijwilligers die bij de  verschillende KIS activiteiten actief zijn;
 5. KIS verwerkt jouw gegevens voor de administratie van de Algemene ledenvergadering. Zodra je je kandidaat stelt voor het bestuur van de KIS, wordt de volgende informatie: naam, geboortejaar, te vervullen bestuursfunctie en motivatie, gepubliceerd op de website www.kennemerinvalidensportclub.nl en in de nieuwsbrief ten behoeve van de verkiezingen;
 6. De informatie met betrekking tot geboortedatum, geslacht, handicap, je medicatie, je huisarts alsmede info, wie te waarschuwen bij nood’, zal worden verstrekt aan de vrijwillig kaderleden van jou sport uur. In geval van nood, kunnen zij de eventueel opgeroepen hulpverleners direct van levensreddende informatie voorzien;
 7. je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de KIS lidmaatschap en kunnen worden gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de KIS en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de KIS. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de KIS de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.2 persoonsgegevens van donateurs

2.2.1     In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) IBAN-nummer

2.2.2  De organisatie verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 2. je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het donateurschap door de KIS georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 3. Jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de donatie af te wikkelen. Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden indien dat nodig blijkt te zijn voor de afwikkeling van jouw donatie;
 4. De KIS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de KIS de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.3 Contact met andere geïnteresseerden

2.3.1     Indien je via de website of telefonisch contact met de KIS opneemt, worden zo mogelijk de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) e-mailadres
c) telefoonnummer
2.3.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 2. De KIS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de KIS de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

De KIS kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
3.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de KIS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
3.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de KIS momenteel GEEN gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Mocht in de toekomst wel gebruik worden gemaakt van deze zogenaamde bewerkers, dan zullen deze bewerkers de te verwerken  persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de KIS werken. Met die bewerkers zal de KIS een bewerkers overeenkomst sluiten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de secretaris als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming kan dan eventueel een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1     Via de ledenadministratie (kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De KIS zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de KIS je verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
4.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (secretariaat@dekis.nl ). De KIS zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de KIS je hiervan op de hoogte brengen.
4.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de KIS je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (secretariaat@dekis.nl  ). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
4.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris (secretariaat@dekis.nl ).
5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de websites van de KIS
( www.kennemerinvalidensportclub.nl ) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 Deze versie is opgesteld op 27 maart 2018.